עבירות מין במשפחה

מאת עו"ד פלילי אריאל עטרי

עבירות מין במשפחה מוסדרת בסעיף 351 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977, בזו הלשון:

351. (א)  העובר עבירה של אינוס לפי סעיף 345(א) או של מעשה סדום לפי סעיף 347(ב) באדם שהוא קטין, והוא בן משפחתו או באדם שהוא חסר ישע והוא אחראי עליו, דינו – מאסר עשרים שנים.

            (ב) הבועל אישה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה עשרים ואחת שנים או  העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו עשרים ואחת שנים, והוא בן משפחתם, דינו – מאסר שש עשרה שנים.

           (ג)  העושה מעשה מגונה באדם שהוא קטין והוא בן משפחתו או באדם שהוא חסר ישע והוא אחראי עליו, דינו –

(1)   בעבירה לפי סעיף 348(א) – מאסר עשר שנים;

(2)   בעבירה לפי סעיף 348(ב) – מאסר חמש עשרה שנים;

(3)   בכל מקרה שאינו בין המנויים בפיסקאות (1) ו-(2) – מאסר חמש שנים.

          (ד) העושה מעשה מגונה בפני אדם שהוא קטין, בכל מקום שהוא, והוא בן משפחתו, דינו – מאסר ארבע שנים.

         (ד1)  אחראי על חסר ישע העובר עבירה לפי סעיף 349(א) בחסר הישע, דינו – מאסר שנתיים;

           (ה)  לענין סעיף זה –

           "אומן" – אחד מאלה:

(1)   אב או אם במשפחת אומנה שאישר משרד הרווחה;

(2)   אחראי על קטין לפי פסקה (3) להגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א;

           "אח או אחות חורגים" – בן או בת של בן זוג של הורה;

           "אחראי על חסר ישע" – כהגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א;

           "בן משפחה" –

(1)   הורה; בן זוגו של הורה אף אם אינו נשוי לו; סב או סבתא;

(2)   מי שמלאו לו חמש עשרה שנים והוא אחד מאלה: אח או אחות; אח או אחות חורגים; דוד או דודה; גיס או גיסה. ואולם לענין עבירה של בעילה אסורה לפי סעיף קטן (ב) או של מעשה מגונה לפי סעיף קטן (ג)(3) שנעשו במי שמלאו לו שש עשרה שנים, לא ייכללו דוד או דודה, גיס או גיסה בהגדרת "בן משפחה";

(3)   אומן; בן זוגו של אומן אף אם אינו נשוי לו; אביו או אמו של אומן;

(4)   מי שמלאו לו חמש עשרה שנים והוא אחד מאלה: בנו או בתו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה; אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה; ואולם לענין עבירה של בעילה אסורה לפי סעיף קטן (ב) או של מעשה מגונה לפי סעיף קטן (ג)(3) שנעשו במי שמלאו לו שש עשרה שנים, לא ייכלל בן זוג של בנו או בתו של אומן, אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה בהגדרה "בן משפחה";

           "חסר ישע" – כהגדרתו בסעיף 368א.

מטרת חקיקתו של עבירות מין במשפחה הינה להחמיר את העונדים על עבירות מין הנעברות בתוך המשפחה. דהיינו, כאשר המבצע והקורבן הם בני משפחה. לפי התיקון משנת תשס"ג, חלה החמרה בעונשים על עבירות מין המבוצעות בקורבן אשר הינו "חסר ישע" על ידי מי שאחראי עליו.

ליצירת קשר, אנא מלאו את הטופס הבא, ונדאג לחזור אליכם: