עבירות בנשק

מאת עו"ד פלילי אריאל עטרי

עבירות בנשק מוסדרת בסעיף 144 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977, בזו הלשון:

144. (א)  הרוכש או המחזיק נשק בלא רשות על פי דין להחזקתו, דינו –מאסר שבע שנים. אולם אם היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת כאמור בסעיף קטן (ג)(1) או (2), דינו – מאסר שלוש שנים.

           (ב)  הנושא או מוביל נשק בלא רשות על פי דין לנשיאתו או להובלתו, דינו – מאסר עשר שנים. אולם אם היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת כאמור בסעיף קטן (ג)(1) או (2), דינו – מאסר שלוש שנים.

           (ב1)        סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על מי שעבר את העבירות בשל כך בלבד שלא שילם את האגרה לחידוש רשיונו או שלא חודשה תעודת הרשאתו אף שלא היתה מניעה לחידושה, הכל בהתאם לחוק כלי היריה, תש"ט-1949, או התקנות על פיו.

           (ב2)        המייצר, מייבא או מייצא נשק או הסוחר בו או עושה בו כל עסקה אחרת שיש עמה מסירת החזקה בנשק לזולתו בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בלא רשות על פי דין לעשות פעולה כאמור, דינו – מאסר חמש עשרה שנים.

           (ב3)        הרשאי על פי דין למכור או למסור נשק והוא מוכרו או מוסרו לאדם שאינו רשאי על פי דין להחזיק בו, דינו – מאסר חמש עשרה שנים; סבר המוכר או המוסר, כתוצאה מבדיקה רשלנית, שהוא מוכר או מוסר נשק למי שרשאי על פי דין להחזיק בו – דינו מאסר שלוש שנים.

           (ג)   בסעיף זה, "נשק" –

(1)   כלי שסוגל לירות כדור, קלע, פגז, פצצה או כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אבזר ותחמושת של כלי כזה;

(2)   כלי שסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות חלק, אבזר ותחמושת לכלי כאמור ולרבות מכל המכיל או שסוגל להכיל חומר כאמור ולמעט מכל גז מדמיע כהגדרתו בחוק כלי היריה, תש"ט-1949;

(3)   תחמושת, פצצה, רימון או כל חפץ נפיץ אחר שבכוחם להמית אדם או להזיק לו, לרבות חלק של אחד מאלה.

חוק (מס' 33) תשנ"א-1991

           (ג1) לענין סעיף זה –

(1)   אחת היא אם בעת שנעברה העבירה היה הנשק תקין לשימוש או לא;

(2)   הטוען לרשות על פי דין – עליו הראיה.

           (ד)  מקום שנמצא בו נשק, רואים את מחזיק המקום כמחזיק הנשק כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

           (ה)  תעודה החתומה בידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה והיא מאשרת שחפץ פלוני הוא נשק, תשמש ראיה לדבר, כל עוד לא הוכח היפוכו; אולם הנאשם זכאי להזמין את חותם התעודה לחקירה, ואם עשה כן, לא תשמש התעודה ראיה אלא אם חותם התעודה נענה להזמנה; בית המשפט חייב להודיע לנאשם על זכותו להזמין את חותם התעודה לחקירה.

           (ו)   סעיף זה אינו בא לגרוע מהוראת כל דין.

 

על מנת לבסס הרשעת אדם בעבירה פלילית נדרשת התביעה להוכיח שהתמלאו בו יסוד נפשי – מחשבה או רצון ברמה מסויימת שמשתנה מעבירה לעבירה ויסוד עובדתי שבו כלולות העובדות שאותן על התביעה להוכיח.

בבואנו לבחון את יסודות עבירות בנשק:

על פי פסיקת בתי המשפט נהוג לומר כי עבירה זו מורכבת ממספר יסודות:

v     יסוד עובדתי: בו נדרשת התביעה להוכיח כי לנאשם אשר מחזיק בנשק, הייתה היכולת להגיע לשליטה פיזית בו, או שבידו היכולת לקבוע את גורלו. במספר תיקים בהם הופיע עו"ד פלילי אריאל עטרי קבעו בתי המשפט כי החזקה יכולה להיות ישירה ואמיתית או עקיפה וקונסטרוקטיבית. או שעליה להוכיח כי הנאשם רכש, דהיינו קנה את הנשק, בין שקיבל בעין ובין שקנה אותו וטרם קיבל אותו לרשותו.

v     יסוד נפשי: בו נדרשת התביעה להוכיח כי כל לנאשם הייתה מודעות כלפי טיב המעשה וכלפי התקיימות הנסיבות.

על התביעה להוכיח את התמלאות שני היסודות ברמה שמעבר לכל ספק סביר. כך, לשם המחשה באו הדברים לביטוי בפסק דין ת"פ 35709-03-12 מדינת ישראל נ' מוחמד חג'אזי, באותו מקרה הורשעו שלושת הנאשמים על פי הודאתםבהחזקה ונשיאת נשק, קשירת קשר לביצוע פשע ופירוק רכב. על פי כתב האישום הנאשמים קשרו ביניהם קשר לבצע פשע. באחד הימים נהג נאשם 1 ברכב סובארו ואסף את נאשם 2 ו-3 אשר הצטיידו ברובה מסוג קארל גוסטב, מחסנית ותחמושת, אותם הובילו ברכב. בית המשפט פסק כי היות ולנאשמים עבר פלילי נקי, והם הודו בעובדות כתב האישום, גזר עליהם בית המשפט 32 חודשי מאסר, מתוכם 20 חודשים בפועל והיתרה על תנאי למשך 3 שנים וקנס כספי בסך 5,000 ₪ או 50 ימי מאסר תמורתו.

מקרה נוסף הדן בסוגיה זו, הינו פסק דין ת"פ 2265-10-11 מדינת ישראל נ' ארז סלוצקי, בו הורשע סלוצקי על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בעבירות של החזקת רכוש החשוד כגנוב, שינוי זהות רכב והחזקת נשק ותחמושת. בית משפט כיבד את הסדר הטיעון וגזר על סלצוקי 6 חודשים בעבודות שירות, למרות עברו הפלילי הכולל עבירה של סחיטה באיומים, עבירות של הוצאת חשבונית מס ללא ביצוע עסקה ומסירת ידיעה כוזבת לפי חוק מס ערך מוסף.

ליצירת קשר, אנא מלאו את הטופס הבא, ונדאג לחזור אליכם: